Adatvédelmi tájékoztató

Az Ravexim Trade KFT. tájékoztatja a www.bereljolcsoautot.hu oldalra láogatókat és az autóbérlő szolgáltatást igénybe vevőket (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő

Ravexim Trade KFT.
1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
Adószám:24395489-2-41
Cégjegyzékszám:01 09 174961

2. Az Érintettek köre

A bereljolcsoautot.hu weboldalon lefoglalt/szolgáltatást igénybe vevők.

3. Kezelt adatok köre

Az Érintett adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez,felhasználásához:

 • Név
 • Anyja neve
 • Cím
 • Lakcímkártya
 • Személyigazolvány szám
 • Jogosítvány szám
 • E-mail
 • Tartózkodási hely
 • Születési idő
 • Születési hely
 • Telefonszám
 • a bérelni kívánt autó kategóriája
 • a bérlés időtartama
 • a bérelt autó hol szeretné használni (külföldön,belföldön, külföldön és belföldön egyaránt)
 • a bérelt autó felvételének/átvételének helye
 • egyéb igények a szolgáltatással kapcsolatban

4. Általános adatkezelési irányelvek

A Ravexim Trade KFT. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Ravexim Trade KFT. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A bereljolcsoautot.hu weboldalon történő autófoglalás, még nem jelenti a Szolgáltatás automatikus igénybevételét!
A Ravexim Trade KFT. Szolgáltatása papír alapú Szerződéskötés uán érvényes!
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen! Ebben az esetben nem veheti igénybe Vállalkozásunk Szolgáltatásait!

Az adatkezelés célja

A Ravexim Trade KFT. által nyújtott Szolgáltatás - autóbérlés(személyautó,kisbusz,teherautó bérlés) - igénybevétele!

Az adatkezelés időtartama

A hatósági jogszabályok által megkövetelt az autóbérlés lejártát követő 2 évig őrizzük meg az adatokat online és papír alapon egyaránt. Amennyiben nem történik szerződés kötés - Szolgáltatás nyújtás - ,de az Érintett a Személyes adatait megadta az online Űrlapon, akkor 72 óra elteltével töröljük rendszerünkből az adatait, illetve a törlés előtt a megadott e-mail címen tájékoztatjuk, hogy a törlés meg fog történi!

Adatgyűjtés

Weboldalunk a Google által gyűjt információkat:

Példák a Google által gyűjtött adatokra: egyedi azonosítók, böngészőtípus és -beállítások, eszköztípus és -beállítások, operációs rendszer, mobilhálózati információk (a szolgáltató neve és a telefonszám), valamint az alkalmazás verziószáma. Ezenkívül gyűjtünk adatokat arról is, hogy az alkalmazások, böngészők és eszközök milyen interakcióba lépnek a szolgáltatásaikkal. Ezen adatok közé tartoznak a következők: IP-cím, hibajelentések, rendszertevékenység, valamint a kérés dátuma, időpontja és hivatkozó URL-je.

A Google által gyűjtött és kezelt adatokról további információ: Google adatvédelmi tájékoztatója

További általunk igénybe vett Google szolgáltatások: Analytics, AdWords, Remarketing

Ki férhet hozzá az adataimhoz?

A személyes adataithoz kizárólag a Ravexim Trade KFT fér hozzá. A Szolgáltatás jellegéből eredendően bizonyos esetekben (pl.: balesetben való részvétel, CASCO, a bérleti időt meghaladó bérlés,engedély nélküli határ átkelés, ...stb. tehát szerződés szegés esetében), a bérlés során felvett adataidat a magyar jogszábolyoknak megfelelően átadhatjuk a bérelt autó jogos Tulajdonosának a további hatósági, biztosítási ügyintézések jogszerű eljárásához!

Személyes adataidat nem használjuk Profilalkotáshoz, reklmáok, személyre szabott hirdetések és további marketing alapú felhasználáshoz!

Cookies (Sütik)

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A cookiekat letilthatja a böngészője beállításaiban, de nem garantáljuk az oldal további rendeltetésszerű működését!

A Google által elhelyezett cookiekról további információt itt talál: Google sütik

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát: Analitycs letiltó oldala

Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal a bereljolcsonautot@gmail.com email címre küldött levéllel élhet.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.